pos-9;type-btn-vacio-blanco;name-;text-;title-
pos-9;type-btn-vacio-negro;name-;text-;title-

pos-9;type-btn-vacio-blanco;name-;text-;title-